Nikomu nedlužíte, 

 a přesto je Váš majetek v ohrožení !!!


Věnujte čas přečtením celého textu a pochopíte, že se exekuce týkají i Vás a Vašeho movitého majetku, byť sami nikomu nic nedlužíte.

To, že jste přesvědčeni, že nikdo z Vaší rodiny nedluží, nebo že máte ochráněný celý svůj majetek, je v 98 % velký omyl, který Vás může stát vše, na co jste celý život tvrdě dřeli.

Aktuální počet soudních exekutorů v ČR: 156

Nejprve si uvědomte, že exekutoři nemají volno. Pracují každý den podle zákona zpravidla od 6:00 - 22:00 hodin, a to i o víkendech. Každý den zpracovávají několik dlužníků. Každý den si potřebují vydělat tím, že od dlužníků vymohou pro oprávněného (věřitele) dluh i s úroky. Pokud dlužník peníze nemá, je pravděpodobné, že započnou mobiliární exekuci (zabavování majetků). O každém dlužníkovi si exekutoři myslí, že schválně převedl své majetky na druhé a své hodnotné movité věci účelově odvezl svým známým a rodinným příslušníkům jen proto, aby se vyhnul úhradě finančních závazků.

Proto je v nebezpečí majetek těch, kteří nikomu nic nedluží. Zákon totiž umožňuje novodobou formu vyvlastňování majetků, kterou legálně zabaví nevinným lidem, a tím získají finance pro svoji potřebu. Systém je nastaven tak, že se mobiliární exekucí neumoří dlužníkův dluh, protože si exekutoři při zabavování movitého majetku (tam, kde jim to zákon nenařizuje) sami oceňují movitý majetek, který jinak v řádech tisíců korun, je oceněn na řády stokorun. Jen za loňský rok 2018 přibylo cca 500.000 nových exekucí. Zároveň jich cca 535.000 exekutoři ukončili. To znamená, že denně exekutoři vyřešili a ukončili cca 1.465,8 exekucí. To vychází na jednoho exekutora 9,4 hříšníků denně. A pokud je více jak 80 % dluhů nesplatitelných (protože není dlužníkům, co zabavit), tak můžeme předpokládat, že u cca 428.000 občanů, kteří nikomu nic nedluží byla provedena mobiliární exekuce. Média o tomto nehovoří, ale to neznamená, že se to neděje.

Věřte, že se to týká nás všech. Čím majetnější jste, tím více je Váš majetek v ohrožení !!!

"Není nic jednoduššího, než legálně zabavit cizí majetek lidem, kteří nikomu nic nedluží, bez jakéhokoli odporu a bez jakýchkoli zákonných překážek." 

Podle zákona, a to i když dlužník řádně platí dle exekutorem stanoveného splátkového kalendáře, se může exekutor kdykoli rozhodnout pro mobiliární exekuci (zabavování movitého majetku dlužníka, a nejen dlužníka...).

Pokud dlužník nesplácí, nebo není, co dlužníkovi zabavit, (cca 81 % dluhů v ČR je nevymahatelných), může exekutor zabavit majetek, který nepatří dlužníkovi, ale Vám.

Jak je vůbec možné, že může exekutor zabavovat majetek u lidí, kteří nic a nikomu nedluží?!?

Dle zákona postačí, aby existovalo pouhé podezření, že by se dlužník u Vás doma mohl zdržovat (přebývat). Zákonem není definováno, co je ono zdržování (přebývání), a proto se má za to, že i občasná návštěva dlužníka u Vás doma je důvodem k podezření, že by dlužník mohl mít u Vás doma uschované nějaké své osobní věci. Toto podezření nabývá účinkem tak, že se exekutor dotazuje na místních úřadech, zda dlužník na Vaší adrese měl, nebo má trvalé bydliště, případně obchází všechny Vaše sousedy a dotazuje se, zda Vás dlužník občas navštěvuje, bydlel, případně bydlí. Ale to není vše! 

Pokud dlužník měl ve Vaší domácnosti trvalé bydliště, nebo jen u Vás nějakou dobu bydlel, nebo postačí, aby mu na Vaši adresu chodila pošta, případně on sám v minulosti na některém z úřadů uvedl Vaši adresu, kde se nesmí opomenout i skutečnost, že v minulosti taková data v systému byla, tak má exekutor volný přístup do Vaší domácnosti a může legálně zabavovat Váš osobní majetek.

Nejkrásnější na všem je skutečnost, že může exekutor využít svých lidí v terénu a svým šetřením sledovat dlužníka, jaké návštěvy a u kterých lidí návštěvy vykonává. Dokonce se dotazují Vašich sousedů, zda Vás dlužník navštěvuje, což je exekutory velmi oblíbená strategie. Pokud některý z Vašich sousedů řekne, že Vás občas dlužník navštěvuje, nebo že dlužník u Vás nějakou dobu bydlel, tak má exekutor volný přístup do Vaší domácnosti a s největší pravděpodobností o svůj veškerý movitý majetek přijdete. 

Vy nejste povinni exekutora vpustit do Vaší domácnosti, ale to exekutorovi vůbec nevadí. Ze zákona může exekutor vstoupit do Vaší domácnosti i bez Vašeho souhlasu, kde mu stačí zavolat si na pomoc zámečníka. Ani Policie ČR nemá takové pravomoci jako má exekutor!!! Policie musí mít povolení soudu, exekutorovi stačí zámečník a pouhé podezření, že u Vás doma může mít dlužník nějaké své osobní věci tím, že u Vás přebývá, třeba i přechodně.

Jakmile jednou k Vám domů přijde exekutor, tak začne vše, co má hodnotu zabavovat. Pokud nejste doma, zajistí si přístup do Vašeho obydlí úplně stejným způsobem, jako kdybyste doma byli a nechtěli jste jej do své domácnosti vpustit... 

V případě Vašeho hrubšího nesouhlasu, nebo jiné agresivity si přivolá na pomoc státní Policii, která přijede velice rychle. Zde Vám reálně hrozí trestní postih za útok na veřejného činitele. Jedinou z možností, jak zamezíte zabavování Vašeho majetku, je okamžité zaplacení dluhu za dlužníka (což je hloupost), nebo doložení dokladů, že je majetek ve Vašem výlučném vlastnictví. Tedy, majetek je veden na Vaše jméno. (Majetkem je myšleno každá položka movité věci samostatně). Samotné pokladní doklady a účtenky exekutora na 99,99 % neodradí. Neodradí jej ani Vaše tvrzení, že je to jenom Váš majetek. Bez relevantních dokladů je Vaše šance na úspěch minimální, a to i v případě, že si zaplatíte právníka. Je to nespravedlivé, avšak v souladu s platným zákonem.

Nejhorší na celé problematice je skutečnost, že se o dluhu svého příbuzného nebo známého dozvíte až v situaci, co Vás navštíví exekutor a začne Váš majetek legálně zabavovat. Je to z důvodu, že nejste účastníci řízení. Může se stát, že přijedete z dovolené domů a Váš majetek bude nenávratně pryč. To už je na ochranu Vašeho majetku příliš pozdě.

!!!   Dlužníci se nechlubí svými dluhy   !!!

Dlužníci jsou schopni Vám do očí lhát, 

že nikomu nic nedluží...

!!! Je třeba si uvědomit !!!

  • V ČR je přes 870.000 lidí, kteří mají exekuci
  • 270.000 lidí hrozí sociální vyloučení, kde jejich životní standard je pod úrovní chudoby.
  • 250.000 lidí má více jak 10 exekucí
  • Cca 81% pohledávek je nevymahatelných, protože není co dlužníkům exekučně zabavovat. 

Protože jsou exekutoři živeni hlavně z toho, co vymohou a prodají v dražbě, tak si oněch cca 81% nevymahatelných dluhů nejsnáze-ji vymohou u lidí, kteří nikomu nic nedluží, ale mají s dlužníkem provázané vztahy, tak jak je uvedeno výše !!! Říkáme tomu legální vyvlastňování majetků, což funguje stejně jako za minulého režimu. Na bázi platných zákonů, které upřednostňují ve 100% aktivity exekutorů.


A jaká jsou Vaše práva před exekutorem ???

Bohužel v pravé podstatě žádná nejsou. Máte dle zákona jen jedno jediné právo. Doložit exekutorovi na místě, že je majetek veden na Vaše jméno. Tedy, televize je na Vaše jméno, lednice a pračka je na Vaše jméno, a i ten nábytek, který jste si zakoupili před xx lety je na Vaše jméno. Šperky, mobilní telefony, dětské hračky, apod. To je právo, které není ani právem, protože i když budete mít některou z věcí vedenou na své jméno, například budete mít gauč z IKEI, tak exekutor není povinen na místě zkoumat a vyhodnocovat ono vlastnictví dokladu, a proto Vám i přes Vaše doložení dokladu majetek zabaví, případně odveze. Opět je zde několik zákonů, které hovoří ve Váš neprospěch. Avšak i exekutor si musí být jistý v kramflecích, protože vše co učiní protiprávně, jej bude stát finance. To znamená, že je v zájmu exekutora zkoumat na místě Vámi doložené doklady na znějící na Vaše jméno. Bohužel systém dokladů na jméno vydává pouze u úvěrových smluv a bonusových karet, kde obdržíte fakturu o zaplacení.

Spousta lidí si myslí, že mají-li nájemní smlouvu k nemovitosti, kde je uveden i movitý majetek, tak exekutor nemůže na majetek sáhnout. Je to omyl. Ani vlastník nemovitosti a movitých věcí nemůže odradit exekutora od zabavování věcí. Vlastník má jediné právo. Zažádat do 30 -ti dnů ode dne zabavených věcí exekutora, který movité věci zabavil o vyškrtnutí věcí ze soupisu. Musí zároveň doložit nabývací titul ke každé zabavené věci, která je vedena na jeho jméno. Je absurdní žádat exekutora, který movité věci zabavil o vyškrtnutí věcí ze soupisu. Jak to asi dopadne? Exekutor může povolit vyškrtnutí věcí ze soupisu zabaveného majetku pouze se souhlasem oprávněného, tedy věřitele. Rozhodnout musí do 15 -ti dnů od podání žádosti. Pokud bude žádost exekutorem zamítnuta, může vlastník movitých věcí podat na příslušný soud vylučovací žalobu, a to do 30 -ti dnů ode dne rozhodnutí exekutora. Pokud vlastník movitých věcí u soudu prohraje, nejenže přijde o veškerý svůj zabavený majetek, navíc bude muset zaplatit veškeré náklady spojené se soudem.

Před exekutorem neobstojí žádné: kupní smlouvy, darovací smlouvy, nájemní smlouvy, čestná prohlášení, fotodokumentace, pokladní doklady (účtenky), rozdělené pokoje a poschodí, atd..., atd... Pokud má za prokázané, že má dlužník u vás nějaké své osobní věci, tím že u vás přebývá, tak bez dokladu na jméno o svůj majetek na 99% přijdete.

2 extrémní příklady za vše:

absurdní pravomoci dané zákonem 

Představte si, že jste vlastníci ubytovny. Protože u vás dlužník přebývá, tak může exekutor zabavovat veškerý majetek v celé budově. Exekutor má přístup do všech součástí prostor nemovitosti. Je to extrém, ale podle práva může. Vlastníkům budovy (ubytovny) pak nastanou perné chvilky, se spoustou vynaložených financí na právníky. Pravdou je, že exekutor toto nikdy neudělá, díky následné prohře u soudu a zákonem dané náhradě škody, kterou bude muset vyplatit.

To stejné platí pro vlastníky rodinného domu, kteří pronajmou pokoj dlužníkovi. Exekutor zabaví i jejich majetek, protože může do všech prostor v nemovitosti, kde dlužník přebývá a není rozhodné, že z logiky nemůže movitý majetek být dlužníka. V celé nemovitosti může mít dlužník své osobní věci. To je specialita exekutorů.

A nyní si představte další extrém. Dlužník bude terénními pověřenci exekutora sledován. Dlužník jde na návštěvu například ke své známé. V ten moment tam nastoupí exekutoři a začnou veškerý majetek zabavovat. Myslíte, že exekutoři budou řešit, čí je to nemovitost a čí jsou ty věci? Dokažte ihned na místě exekutorovi, že je dotyčný dlužník na pouhé návštěvě, a že veškeré vybavení nemovitosti je Vaše, nikoli dlužníka. Dlužník u Vás momentálně přebývá, což je zdokumentováno na videu. Odraďte exekutora od zabavování věcí, když není povinen zkoumat a vyhodnocovat vlastnictví zabaveného majetku. Je to extrém, který je posvěcen zákonem. Tento příklad je sporný, protože mobiliární exekuce může probíhat pouze tam, kde dlužník přebývá a nebo tam kde je nesporné, že dlužník má uložené své osobní movité věci. Ve své podstatě již se to několikrát stalo.

Na základě těchto faktů se v ČR vyrojila spousta subjektů, kteří se na nezáviděníhodné situaci spořádaných lidí snaží nekřesťansky vydělat. Od renomovaných právníků počínaje, po různé poradenské firmy konče. Webové stránky mají prošpikované kvalitně zpracovanými informacemi a rozbory, kde se honosí tituly a zvučnými jmény. Avšak již nikde nepíší, že za pouhé ošetření Vašeho movitého majetku si naúčtují jednorázově od desítek tisíc korun po STA-tisíce. Navíc každý měsíc musíte odevzdávat několik set korun za právní ochranu. A to nemluvě o věcech, které si zakoupíte a budete je chtít vložit do systému ochrany po podpisu smluv. Dokonce ani smlouvy a systém ochrany Vám nesvěří, dokud nepodepíšete závaznou objednávku, která jim garantuje neúměrné zisky. A když vezmeme jejich složitě a zbytečně prokombinované ochranné prvky, tak zjistíme, že máme více starostí než potřebujeme a hlavně to ani plně nechápeme.

Pravda je, že ONI, ani MY nejsme schopni nijak zajistit, že exekutor Váš majetek neoblepí. 

Zákony jsou postaveny tak, že exekutor může zabavit majetek, ať to máte sebelépe ošetřené. 

Naše ošetření zajistí jediné. Exekutorem oblepený majetek se Vám vždy vrátí zpět. 

Co schopni zajistit jsme:

  • Zajistíme administrativní činností doklad na každou vaši movitou věc, která bude vedena na jméno. Tím zajistíme, že exekutor nebude moct zabavit žádné Vaše movité věci.
  • Dále zajistíme, že v případě návštěvy exekutora se budeme celou problematikou zabývat za Vás. Tím přebíráme veškerou právní odpovědnost, což je Vaše jistota, že o svůj majetek nepřijdete.
  • Exekutor bude námi vytvořenými smluvními dokumenty na 99,98% odrazen od zabavování věcí. (Čím více klientů, tím snáze-ji bude exekutor odrazen.) Exekutor není povinen na místě zkoumat doklady o vlastnictví movitých věcí, takže: Pokud nebude od zabavování věcí odrazen...
  • Exekutor vyškrtne veškeré oblepené (zabavené) věci se soupisu do 15-ti dnů na 99,99%.  Protože exekutor může být hlupák, který není schopen právně posoudit, že je právo na naší straně díky jasně dokladovanému původu vlastnictví, tak vyškrtnutí věcí ze zoufalství zamítne: Pokud tedy věci ze soupisu nevyškrtne...
  • Soud veškeré zabavené věci exekutorem vrátí na 110%, kde se po exekutorovi sankčně a právně svezeme a věřte, že již nikdy stejnou chybu neučiní, což víme, že neučiní ani v prvním případě. 
Právo je od počátku na naší straně. Pravděpodobnost, že se exekutor bude chtít účastnit soudní pře, kde veškeré náklady řízení + ušlé zisky půjdou za exekutorem, je nereálná. Exekutor by reálně riskoval, že by o svůj statut exekutora mohl přijít.

Jak jste správně pochopili, systém je nastaven protiprávně a majetek nás všech je ohrožen, i když sami nedlužíme. Jsou zde potlačována naše práva garantována Ústavou a je ponižována naše lidská důstojnost. Bohužel musíme strpět zákonem dané úkony a čelit tak obrovské bezmoci. 

Nám vadí takto nastavený zákon, který poctivé občany nijak zásadně nechrání, a je tak v rozporu s Ústavou ČR. A ještě více nám vadí samotné parazitování na lidech, kteří nikomu nic nedluží, a kteří se do nezáviděníhodné situace nedostali svojí vinou. A proto jsme se rozhodli projekt, který jsme vytvořili v roce 2013 pro naši osobní ochranu uvolnit pro širokou veřejnost.


Na jedné straně budeme ochraňovat Váš majetek prostřednictvím společnosti EveryOne. Na straně druhé budeme chtít změnit zákony, prostřednictvím politického hnutí: Třetí cesta.

Máte zájem o ceník služeb ?

Dnešní návštěvnost:
Celková návštěvnost:
Celkové přístupy: